De fiscaliteit van de bedrijfswagen in 2020

DE FISCALITEIT VAN 2022 ONDER DE LOEP

Hoe bereken je de aftrekbaarheid, het VAA en de CO2-bijdrage? Op basis van welke CO2-waarden? Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn plug-in hybride auto niet als een “fake” hybride wordt beschouwd? In dit artikel komt u (bijna) alles te weten over de fiscaliteit van uw bedrijfswagen in 2022.

 

 1. Welke CO2-waarde moet gebruikt worden voor de fiscaliteit van bedrijfswagens?

De regering De Croo heeft besloten het standpunt van de FOD Financiën in 2020 te verlengen.

Er moet dus rekening gehouden worden met volgende CO2-waarden :

NEDC 1.0 als het voertuig alleen een NEDC-waarde heeft ;

WLTP als het voertuig alleen een WLTP-waarde heeft;

NEDC 2.0 OR WLTP (uw keuze) als het voertuig een NEDC-waarde en een WLTP-waarde heeft..

Het gelijkvormigheidsattest (COC) van het voertuig kan worden geraadpleegd om na te gaan of een voertuig twee CO2-emissies heeft (WLTP en NEDC 2.0). Het COC van een voertuig met twee CO2-emissiewaarden vermeldt zowel een tabel (item 49.1) met de NEDC-waarden voor brandstofverbruik als CO2 EN een tabel (item 49.4) met de WLTP-waarden voor brandstofverbruik en CO2.

De “gewogen, gecombineerde” CO2-waarde moet gebruikt worden voor oplaadbare elektrische voertuigen en de “gecombineerde” CO2-waarde voor andere motorisaties.

OPGELET 1: Voor plug-in hybrides die als “fake”-hybrides worden beschouwd, zijn er andere regels met betrekking tot CO2. Zie vragen 3 en 4.

OPGELET 2 : Deze regels vallen wel onder de federale bevoegdheid. Voor de verkeersbelasting en BIV – evenals voor de ecomalus – zijn de Gewesten bevoegd. Het zijn dus de regionale overheden die de overgang van NEDC naar WLTP voor deze belastingen zullen moeten beslissen en organiseren. In Vlaanderen wordt de WLTP-norm gebruikt voor alle auto’s die vanaf 1 januari 2021 ingeschreven worden.

 

 1. Hoe de aftrekbaarheid berekenen van een bedrijfswagen?

Sinds 1 januari 2020 is de aftrekbaarheid van bedrijfswagens lineair.

Ze komt overeen met deze formule :

120% – (0,5% X coëfficiënt X CO2/km)

Zoals u kan zien, bevat deze formule een notie van coëfficiënten. Wat houdt dat in?

 

Het coëfficient is 1 voor voertuigen die op diesel rijden

Voor voertuigen die op aardgas rijden, ligt het coëfficient op 0,90, maar enkel op voorwaarde dat de wagen niet meer dan 11 fiscale pk’s heeft.

Voor alle andere brandstoffen en motorisaties wordt het coëfficient 0,95 gebruikt. (ook plug-in dieselhybrides)

Bereken de aftrekbaarheid van uw bedrijfswagen (zowel voor bedrijven als voor zelfstandigen) binnen enkele muisklikken via het rekenmodule van fleet.be.

 

 

 1. Hoe ziet de aftrekbaarheid van plug-in hybrides eruit in 2022?

Om te kunnen genieten van een voordelige aftrekbaarheid, moeten plug-in hybride bedrijfswagens voldoen aan twee strikte voorwaarden:

 • een batterijcapaciteit van ten minste 0,5 kWh
 • deze plug-ins mogen niet meer dan 50 g CO2/km uitstoten

Onder gewicht van het voertuig wordt de massa van het voertuig, voor 90% met alle vloeistoffen gevuld en met het gewicht van de bestuurder (75 kilo) verstaan.

Als volledig aan deze twee voorwaarden is voldaan, wordt bij de berekening van de aftrekbaarheid rekening gehouden met het door de fabrikant aangekondigde CO2-niveau van de plug-in hybride voor de berekening van de aftrekbaarheid.

Als echter aan ten minste één van de twee voorwaarden niet is voldaan, kan uw auto worden beschouwd als een “fake” hybride, wat de fiscaliteit minder gunstig maakt . Zie vraag 4 voor meer info.

 

 1. Wat verstaat men onder fake hybrid?

Een “fake” hybride is een plug-in hybride voertuig dat niet voldoet aan ten minste één van de twee essentiële voorwaarden die in vraag 3 worden genoemd.

Voor deze “fake” hybrides is de (negatieve) impact groot en dat zowel op het vlak van VAA al CO2 van het overeenstemmende voertuig.

Bestaat er geen overeenstemmend voertuig? Dan wordt de opgegeven CO2-uitstoot van de plug-in hybride auto met 2,5 vermenigvuldigd.

De FOD Financiën houdt een lijst bij van de “fake” hybrides, de overeenstemmende voertuigen en, bij gebrek daaraan, de CO2-waarden waarmee rekening moet worden gehouden.

OPGELET: Plug-in hybride bedrijfswagens die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft, zijn niet onderworpen aan de gelijkwaardigheidsregels. En dat ook als ze niet voldoen aan de twee bovengenoemde criteria. Het zal dus de CO2-waarde zijn die op het COC vermeld staat die in de 2020-formule zal worden gebruikt. De datum van ondertekening van de koop- of leasingovereenkomst is bepalend.

Voorbeeld: als de aankoopbon of het leasecontract uiterlijk op 31 december 2017 is ondertekend, maar de auto in 2018 in gebruik is genomen, zal de op het COC vermelde CO2-waarde worden gebruikt voor de berekening van het aftrekpercentage tot het einde van het contract of de verkoop van het voertuig.

 

 1. Kan een full hybrid beschouwd worden als een “fake” hybrid?

Volledig hybride auto’s (zelfoplaadbaar, dus) kunnen op geen enkele manier worden beschouwd als “fake” hybrides. Fiscaal worden ze behandeld als benzineauto’s.

 

 1. Wat is de aftrekbaarheid van een elektrische bedrijfswagen?

Sinds 1 januari 2020 is de aftrekbaarheid van elektrische bedrijfswagens teruggebracht naar 100% (voordien 120%)

In feite is sinds 2020 niets (zelfs geen fietsen) meer 120% aftrekbaar zijn.

 

 1. Wat zijn de aftrekbaarheidsschalen van bedrijfswagens ?

De aftrekbaarheidvork gaat van 100 tot 50% , behalve voor voertuigen die meer dan 200 g CO2 uitstoten.

Deze drempel van 50% is van toepassing op dieselauto’s die 140 g (en meer) CO2/km uitstoten. Voor voertuigen die op benzine rijden, zal deze drempelwaarde worden bereikt op ongeveer 147 g CO2/km.

Er is echter een uitzondering gemaakt: voertuigen die meer dan 200 g CO2/km uitstoten, zullen worden gestraft en hun fiscale aftrekbaarheid zal dalen tot 40%.

 

 1. Hoe zullen de uitgaven (met name de brandstofkosten) fiscaal worden behandeld?

Alle kosten met betrekking tot de bedrijfswagen (onderhoud, herstellingen, brandstof, enz.) zijn aftrekbaar op hetzelfde niveau als het voertuig.

Als de auto van de zaak dus voor 71% aftrekbaar is, geldt dat ook voor de kosten van die auto.

De behandeling van deze uitgaven is inderdaad anders als de brandstofkosten al dan niet door de onderneming worden gedekt. Deze regels zijn al enige tijd van kracht.

 

 1. Mijn bedrijfswagen is een tweedehandswagen of werd voor 2020 geregistreerd. Ontsnapt hij aan dit nieuwe belastingregime?

Nee, alle bedrijfswagens, of ze nu nieuw, gebruikt of zelfs al in omloop waren voor die datum, zullen onderworpen zijn aan het nieuwe aftrekbaarheidsregime.

Er zijn echter uitzonderingen.

Plug-in hybride bedrijfswagens die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft behouden hun huidige aftrekbaarheid tot de verkoop van het voertuig of het einde van het leasecontract. Het bestelformulier of de ondertekening van het leasecontract is bindend.

En voor zelfstandigen (en vrije beroepen) behoudt elke bedrijfswagen die vóór 1 januari 2018 is aangeschaft (aankooporder of leasingcontract als bewijs) zijn aftrekbaarheid.

Voorbeeld van deze twee uitzonderingen: als de aftrekbaarheid 90% bedraagt in 2018-2019, blijft dit tarief van toepassing tot de verkoop van het voertuig of het einde van het leasecontract.

 

 1. Worden bedrijven en zelfstandigen fiscaal op dezelfde manier behandeld?

Ja, het nieuwe belastingregime is hetzelfde zijn voor bedrijven en zelfstandigen.

Maar…. er is een maar! Voor zelfstandigen blijft de stapsgewijze aftrekbaarheid – zoals toegepast in 2018 of 2019 – van toepassing voor auto’s die tot 31 december 2017 zijn aangeschaft. De ondertekening van de bestelbon of het leasecontract geldt als bewijs.

Voor zelfstandigen is de belastingregeling die sinds 1 januari 2020 van toepassing is, dus alleen van toepassing op auto’s die vanaf 1 januari 2018 zijn aangeschaft.

 

 1. Hoe berekent men het VAA in 2022 ?

 

 1. Wat is het minimale VAA?

In 2021 bedroeg het minimum VAA € 1.370 euro. Het minimale VAA-bedrag voor 2022 is met 2,1% gestegen: 1.400 euro.

 

 1. Hoe bereken je het VAA van een valse hybride?

Als uw auto als een “nep” hybride wordt beschouwd (zoals beschreven in de vragen 3 en 4), dan moet u deze regel volgen.

Als uw auto een “nep” hybride is, zal de CO2 van het overeenstemmed voertuig gebruikt worden om het VAA (en ook de aftrekbaarheid) te berekenen.

Bestaat er geen overeenstemmend voertuig? Dan wordt de aangegeven CO2 van de plug-in hybride auto met 2,5 vermenigvuldigd.

 

 1. Wat wordt voor de berekening van het VAA bedoeld met de cataloguswaarde van de auto?

De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig dat in nieuwe staat aan een particulier wordt verkocht, inclusief opties en de werkelijk betaalde btw. Er wordt geen rekening gehouden met kortingen, reducties of tegemoetkomingen.

 

 1. Wat bedoelt men met het leeftijdscoëfficiënt voor de berekening van het VAA?

Periode verstreken sinds de

1e inschrijving van het voertuig

Percentage waarmee de catalogus-waarde wordt vermenigvuldigd

Van 0 tot 12 maanden

100%

Van 12 tot 24 maanden

94%

Van 25 tot 36 maanden

88%

Van 37 tot 48 maanden

82%

Van 49 tot 60 maanden

76%

Vanaf 61 maanden

70%

 

*Iedere begonnen maand telt als een volledige maand

 1. Hoe komt de werkgever tussen bij het VAA?

De werkgever komt tussenbeide via de verworpen uitgaven. Haar interventie is afhankelijk van het beleid op het gebied van brandstof (of elektriciteit).

De werknemer betaalt zelf de brandstof voor zijn privé verplaatsingen:

Verworpen uitgaven: 17%

De werkgever komt tussen in de brandstof voor privé verplaatsingen:

Verworpen uitgaven: 40%

Het is echter mogelijk om het huidige niveau van 17% te handhaven. Hoe kan dit gebeuren? Het bedrijf moet dan een “split bill” systeem opzetten. De werknemer zou dan zijn kaart alleen kunnen gebruiken voor zakenreizen OF zou een strikte boekhouding moeten voeren van zakelijke kilometers en van privé-kilometers, met een systeem van terugbetaling van privégebruik aan de werkgever.

 

 1. Hoe berekent men de CO2-bijdrage (ook wel solidariteitsbijdrage genoemd)?

De CO2-bijdrage, ook wel de solidariteitsbijdrage genoemd, is een maandelijks verschuldigd bedrag dat de werkgevers die een auto aan werknemers toekennen voor privégebruik dienen te betalen.

FLEET.be heeft een calculator ontwikkeld waarmee u de CO2-bijdrage kan berekenen

Diesel (plug-in hybride diesel inbegrepen)

CO2 gekend: [(CO2 x 9 EUR) – 600] / 12 x 1,3525

CO2 onbekend: [(165 x 9 EUR) – 600] / 12 x 1,3525 = 99,75 euro

Benzine (hybride en plug-in hybride benzine inbegrepen)

CO2 gekend: [(CO2 x 9 EUR) – 768] / 12 x 1,3525

CO2 onbekend: [(182 x 9 EUR) – 768] / 12 x 1,3525 = 98,06 euro

CNG/LPG

[(CO2 x 9 EUR) – 990] / 12 x 1,3525

Noteer dat voor LPG de CO2-waarde van het benzinevoertuig vóór de ombouw moet worden genomen.

Elektrische wagens en wagens op waterstof betalen altijd de minimale solidariteitsbijdragen van 28,17 euro per maand vanaf 2022.

 

 1. Welke CO2-waarde voor de solidariteitsbijdrage?

De belastingplichtige heeft de keuze tussen de NEDC- of WLTP CO2-waarde als beide waarden op het inschrijvingsbewijs worden vermeld (COC). Ga naar vraag 1 voor alle details.

 

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Gebruik van cookies
Westlease gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Westlease toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring.
Utilisation des cookies
Westlease utilise des cookies pour, par exemple, optimiser et analyser le site web. Si vous voulez savoir plus sur ces cookies, allez sur Cookie policy. En acceptant cette politique de cookies, vous autorisez Westlease à utiliser des cookies optimaux sur notre site web. Cliquez sur "Personnaliser les paramètres" afin de modifier vos préférences. Si vous souhaitez savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Déclaration de confidentialité.